Rozwiń skrzydła w Aniołku!

W Przedszkolu Niepublicznym Aniołek w Łęcznej BEZPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA WSZYSTKICH DZIECI Z PROBLEMAMI ROZWOJOWYMI (także dla dzieci spoza przedszkola) POSIADAJĄCYMI OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Pierwsze lata życia to czas intensywnego wzrostu, rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Nigdy później człowiek nie osiągnie rozwojowo tak wiele w tak krótkim czasie, jak dziecko w pierwszych sześciu latach swojego życia. Dlatego ten okres jest tak bardzo ważny. Jest swego rodzaju fundamentem, na którym stopniowo będzie powstawała dorosła osoba. Czasem z różnych powodów rozwój dziecka nie jest prawidłowy. Wtedy konieczne jest wsparcie terapeutów, którzy swoimi działaniami wesprą rozwój dziecka, tak aby umożliwić mu sprawniejsze funkcjonowanie, nadrobienie trudności/braków. Kto może być objęty wsparciem? Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji w szkole. Podstawą udzielenia wsparcia jest Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydana przez Poradnię Psychologoiczno-Pedagogiczną lub Poradnię Specjalistyczną dla danej niepełnosprawności. Jakie są cele WWR? Pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka tak, by w możliwie maksymalny sposób wyrównać deficyty rozwojowe. Daje to szansę na dobry start dziecka w edukację i efektywne funkcjonowanie w środowisku społecznym. Wsparcie rodziny poprzez udzielenie pomocy w rozpoznawaniu problemów dziecka i radzeniu sobie z nimi, w przystosowaniu warunków środowiska domowego do potrzeb dziecka, udzielenie instruktażu odnośnie pracy terapeutycznej a także wsparcie emocjonalne rodziców.

Co proponujemy?

Dziecku przysługują zajęcia terapeutyczne w wymiarze do 8 godzin w miesiącu. W ramach tych godzin proponujemy: indywidualną terapię logopedyczną indywidualne zajęcia rozwijające indywidualną rehabilitację ruchową zajęcia w ramach grupy terapeutycznej wsparcie rodziców – indywidualne oraz w ramach grupy wsparcia terapię psychologiczną i wsparcie psychologiczne dla rodziny Kto prowadzi terapię? W skład naszego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą wykwalifikowani specjaliści: neurologopedzi logopeda oligofrenopedagodzy terapeuci ręki terapeuci wczesnej interwencji fizjoterapeuta, specjalista integracji sensorycznej specjalista wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem i zaburzeniami towarzyszącymi psycholog inni specjaliści zatrudniani w miarę potrzeb Jak uzyskać Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju? By dziecko mogło być objęte wsparciem, rodzice muszą dostarczyć wydaną przez Poradnię Opinię o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem. Oto, co trzeba zrobić, by taką opinię uzyskać. Ze strony internetowej PPP należy pobrać druk wniosku o wydanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz druk zaświadczenia lekarskiego na potrzeby Zespołu Orzekającego. Druk zaświadczenia lekarskiego powinien wypełnić lekarz specjalista prowadzący dziecko lub lekarz pediatra. Wypełniony wniosek rodziców, zaświadczenie lekarskie, opinię psychologiczno-pedagogiczną (mozna uzyskać w ramach tej procedury w poradni) oraz logopedyczną w przypadku dziecka z zaburzeniami mowy należy złożyć w poradni. W przypadku wątpliwości można umówić się na konsultację z pracownikiem poradni lub w naszym przedszkolu. Jeśli dziecko nie było nigdy diagnozowane, a rodzice podejrzewają, że jego rozwój nie przebiega właściwie, warto umówić się na konsultację w Poradni.

Podstawa prawna umożliwiająca realizację WWR na terenie Przedszkola:

Zapraszamy Państwa także do konsultacji w naszym Ośrodku Diagnozy i Terapii "Aniołek"