W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ANIOŁEK” W ŁĘCZNEJ realizowany jest projekt „Skrzydła dla wszystkich – wyrównywanie szans dzieci o specyficznych potrzebach rozwojowych w Przedszkolu Aniołek”

W ramach projektu „Skrzydła dla wszystkich- wyrównanie szans dzieci o specyficznych potrzebach rozwojowych w Przedszkolu Aniołek” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.1 Edukacja Przedszkolna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie, w ramach którego rozszerzyliśmy ofertę przedszkola w Łęcznej o dodatkowe zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów, jak również dodatkowe zajęcia pozwalające na zwiększenie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym.

Od tego roku więc potrzebujące dzieci będą mogły korzystać z bezpłatnych zajęć: Integracji Sensorycznej, choreoterapii, arteterapii, teatroterapii, dogoterapii, zajęć z neurologopedą, a także wsparcia dietetyki, specjalistycznej terapii logopedycznej z użyciem najnowocześniejszych programów diagnostycznych i terapeutycznych np. LogoepdiaProMedica, Mówik, AAC-PECS, terapii z użyciem metody Tomatisa, Neurofidback oraz wsparcia dietetyka.

Projekt objął wsparciem również nauczycieli poprzez doskonalenie umiejętności, zwiększanie kompetencji i uzyskiwanie nowych kwalifikacji. Przeszkolona zostanie cała Rada Pedagogiczna w ramach wspierania rozwoju komunikacji dzieci z neurozaburzeniami, a szczególnie autyzmem, zaburzeniami genetycznymi, porażeniem mózgowym.

Szkolenia obejmą również prowadzenie profesjonalnych zajęć TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) z użyciem nowozakupionych profesjonalnych robotów edukacyjnych. Kadra pozyska tez dodatkowe kwalifikacje w zakresie diagnozy i wykonywania profili diagnostycznych dzieci, dietetyki dla dzieci z zaburzeniami żywienia, terapii neurorozwojowyvch (Tomatis, Neurobeedback, Forbraine, Autilius i inne) co pozwoli na stworzenie profesjonalnego ośrodka terapii dla dzieci z neurozaburzeniami wraz z objęciem dzieci terapiami neurostymulującymi i terapią żywienia.

Zaadaptowaliśmy w ramach projektu kolejne pomieszczenia i wyposażyliśmy je w nowo zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne. Powstała sala terapii żywienia wraz z profesjonalnie wyposażoną, dostosowaną do potrzeb dzieci kuchnią, gabinetami neuroterapii, najnowocześniej wyposażoną w ramach tego projektu salą SI i doświadczania świata, gabinet diagnozy z lustrem weneckim.

W salach przedszkolnych powstały profesjonalne kąciki zabaw takie jak kącik stolarski czy garderoba. Zakupiliśmy mnóstwo nowych pomocy dla dzieci z orzeczeniami takich jak profesjonalne programy diagnostyczne i multimedialne programy terapeutyczne, sprzęt multimedialny np. tablica multimedialna, laptopy i tablety.

Kupiliśmy też wiele pomocy dydaktycznych dla wszystkich dzieci, a w szczególności pomoce montessoriańskie. Nasze przedszkole zawsze było miejscem kreatywnego rozwoju, innowacyjnej edukacji i profesjonalnej terapii. Dzięki temu projektowi podnosimy jeszcze jakość swoich działań. Tylko w „Aniołku” rodzice mogą znaleźć najwyższy standard opieki przedszkolnej i innowacyjną przestrzeń wychowania i edukacji dzieci.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA JUŻ ZAKOŃCZONA, OBECNIE TRWA REALIZACJA DZIAŁAŃ.