Rozwiń skrzydła w Aniołku!

Nasz cel, to tworzenia rodzinnego przedszkola, w którym rodzice czynnie uczestniczą w procesie wychowawczym, a dzieci otrzymują warunki i bodźce pozwalające rozwijać im się intelektualnie, emocjonalnie, fizycznie i społecznie.

„Aniołek” jest przedszkolem, w którym staramy się by powierzone naszej opiece dzieci w atmosferze bezpieczeństwa i radości kształtowały się na ludzi kreatywnych, otwartych na nowe doświadczenia i drugiego człowieka, były osobami, które potrafią znaleźć swój cel w życiu, które potrafią realizować swoje marzenia, a dzięki temu, osiągają sukces i szczęście.

Wiedząc, że okres przedszkolny w życiu dziecka kształtuje jego przyszłe dojrzałe życie, oddziałujemy na naszych wychowanków poprzez tworzenie ciepłej, przyjaznej atmosfery, stosowanie wspierających dziecko metod pracy. W naszych działaniach kierujemy się indywidualnym podejściem do dzieci. Chcemy zapewnić im opiekę i edukację, a jednocześnie wspierać rodziców w działaniach wychowawczych. Pomagamy kształtować charakter, samodzielność oraz odpowiedzialność. Wychwytujemy i rozwijamy ich predyspozycje, zdolności i zainteresowania, uczymy dzieci empatii, odpowiedniego zachowania w grupie rówieśniczej i umiejętności zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych.

Nasza misja:

Dzieci w naszym przedszkolu są bezpieczne.

Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo- pracujemy uwzględniając potrzeby, mozliwości i zdolności każdego dziecka.

Zapewniamy wszechstronny , bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.

W naszym przedszkolu dzieci znajdują się  w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Wychowujemy dzieci w oparciu o chrześcijański system wartości.

Przestrzegamy zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

Współpracujemy z rodzicami, wspieramy działania rodziny.

Przygotowujemy dzieci do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.

Zapewniamy kompetentnych i życzliwych pedagogów pracujących nowatorskimi metodami.

Posiadamy bogata ofertę edukacyjną.

Nasza wizja:

Każde dziecko jest jedyne i niepowtarzalne. Każde dziecko jest bezcenną wartością. Zapewniamy dzieciom wszechstronny, harmonijny rozwój w poczuciu bezpieczeństwa, atmosferze miłości i radości. Przedszkole „Aniołek” wspiera dziecko i jego rodzinę.

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ANIOŁEK” W ŁĘCZNEJ realizowany jest projekt „Skrzydła dla wszystkich – wyrównywanie szans dzieci o specyficznych potrzebach rozwojowych w Przedszkolu Aniołek”

W ramach projektu „Skrzydła dla wszystkich- wyrównanie szans dzieci o specyficznych potrzebach rozwojowych w Przedszkolu Aniołek” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.1 Edukacja Przedszkolna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie, w ramach którego rozszerzyliśmy ofertę przedszkola w Łęcznej o dodatkowe zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów, jak również dodatkowe zajęcia pozwalające na zwiększenie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym.

Od tego roku więc potrzebujące dzieci będą mogły korzystać z bezpłatnych zajęć: Integracji Sensorycznej, choreoterapii, arteterapii, teatroterapii, dogoterapii, zajęć z neurologopedą, a także wsparcia dietetyki, specjalistycznej terapii logopedycznej z użyciem najnowocześniejszych programów diagnostycznych i terapeutycznych np. LogoepdiaProMedica, Mówik, AAC-PECS, terapii z użyciem metody Tomatisa, Neurofidback oraz wsparcia dietetyka.

Projekt objął wsparciem również nauczycieli poprzez doskonalenie umiejętności, zwiększanie kompetencji i uzyskiwanie nowych kwalifikacji. Przeszkolona zostanie cała Rada Pedagogiczna w ramach wspierania rozwoju komunikacji dzieci z neurozaburzeniami, a szczególnie autyzmem, zaburzeniami genetycznymi, porażeniem mózgowym.

Szkolenia obejmą również prowadzenie profesjonalnych zajęć TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) z użyciem nowozakupionych profesjonalnych robotów edukacyjnych. Kadra pozyska tez dodatkowe kwalifikacje w zakresie diagnozy i wykonywania profili diagnostycznych dzieci, dietetyki dla dzieci z zaburzeniami żywienia, terapii neurorozwojowyvch (Tomatis, Neurobeedback, Forbraine, Autilius i inne) co pozwoli na stworzenie profesjonalnego ośrodka terapii dla dzieci z neurozaburzeniami wraz z objęciem dzieci terapiami neurostymulującymi i terapią żywienia.

Zaadaptowaliśmy w ramach projektu kolejne pomieszczenia i wyposażyliśmy je w nowo zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne. Powstała sala terapii żywienia wraz z profesjonalnie wyposażoną, dostosowaną do potrzeb dzieci kuchnią, gabinetami neuroterapii, najnowocześniej wyposażoną w ramach tego projektu salą SI i doświadczania świata, gabinet diagnozy z lustrem weneckim.

W salach przedszkolnych powstały profesjonalne kąciki zabaw takie jak kącik stolarski czy garderoba. Zakupiliśmy mnóstwo nowych pomocy dla dzieci z orzeczeniami takich jak profesjonalne programy diagnostyczne i multimedialne programy terapeutyczne, sprzęt multimedialny np. tablica multimedialna, laptopy i tablety.

Kupiliśmy też wiele pomocy dydaktycznych dla wszystkich dzieci, a w szczególności pomoce montessoriańskie. Nasze przedszkole zawsze było miejscem kreatywnego rozwoju, innowacyjnej edukacji i profesjonalnej terapii. Dzięki temu projektowi podnosimy jeszcze jakość swoich działań. Tylko w „Aniołku” rodzice mogą znaleźć najwyższy standard opieki przedszkolnej i innowacyjną przestrzeń wychowania i edukacji dzieci.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA JUŻ ZAKOŃCZONA, OBECNIE TRWA REALIZACJA DZIAŁAŃ.